Sort by
Sort by

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU

Zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka jste dobrovolně a informovaně souhlasil, že Vaše osobní údaje budou zpracovány pro účely obchodního sdělení ve smyslu ust. § 2 písm. f) zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění). 

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a může být z Vaší strany kdykoliv odvoláno.Odvolání tohoto souhlasu je možné uskutečnit písemně na adrese sídla správce Nestlé Česko s.r.o. anebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na [email protected] (blíže v části POUČENÍ O PRÁVECH)

Právním základem zpracování je souhlas projevený zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka, kterým odsouhlasujete tyto podmínky zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Nestlé Česko s.r.o., se sídlem v Praze 4 – Modřany, Mezi Vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481.

ÚČEL

Účelem zpracování je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování osobních údajů:

  • zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou výrobků a služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění);
  • zasílání neadresných obchodních sdělení, včetně užití elektronických prostředků komunikace;
  • provádění průzkumu a vyhodnocení trhu;
  • zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing;
  • provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu.

DOBA

Vaše osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 2 let, popř. do odvolání Vašeho souhlasu.

Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou tedy zasílána, jen pokud nedojde z Vaší  strany k jejich odmítnutí.

ROZSAH

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu : jméno a příjmení, e-mail.

PŘÍJEMCI

Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem, tj. společností Nestlé Česko s.r.o., popř. zpracovatelem, tj. společností pověřenou správcem, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů  a  způsobem obvyklým pro přímý marketing,

POUČENÍ O PRÁVECH

Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů, resp. od 25. 5. 2018 máte práva dle článku 12-23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Právem na přístup se rozumí právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace o zpracování osobních údajů. Identita žadatele musí být prověřena. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce od Vás požadovat poskytnutí dodatečných informací.

Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů.

Právem na výmaz se rozumí právo na požadavek vymazat údaje, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, neexistuje právní titul pro zpracování a případný souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně.

Právem na omezení zpracování se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod pro výmaz. Práva na omezení a výmazu sděluje správce příjemcům, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí správce.

Právem na přenositelnost se rozumí právo získat poskytnuté údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlase nebo smlouvě.

Právem na námitku se rozumí právo namítat způsoby zpracování nebo zpracování samotné. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. Námitku je možno vznést proti užití automatizovaných prostředků či proti profilování.

KONTAKTY, UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTÍ A STÍŽNOSTÍ

Pokud budete chtít svůj souhlas odvolat, nebo máte-li na správce jakoukoliv otázku nebo požadujete uplatnění některého výše zmíněného práva, můžete se obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected].

Rovněž můžete uplatnit stížnost u správce nebo u orgánu dozoru, kterým je ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

Zpět na začátek