Sort by
Sort by

Všeobecné podmienky

 

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK SPOLOČNOSTI NESTLÉ SLOVENSKO S.R.O. A WEBOVÝCH STRÁNOK ZNAČIEK VO VLASTNÍCTVE SPOLOČNOSTI NESTLÉ SLOVENSKO S.R.O. 

Úvod

Vitajte na stránkach spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČ: 31 568 211, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 3614/R (ďalej len „Nestlé“).

Správcom týchto webových stránok je Nestlé. Autorské práva k týmto webovým stránkam prislúchajú Société des Produits Nestlé S.A., pričom spoločnosť Nestlé je oprávnená tieto práva vykonávať.

Informácie o cookies nájdete tu.

Váš vstup na webové stránky spoločnosti Nestlé (ďalej len „Webové stránky“) a ich používanie sa riadia týmito podmienkami používania (ďalej len „Podmienky používania“).

Server, na ktorom sú Webové stránky umiestnené, môže byť prevádzkovaný mimo územia štátu, z ktorého stránky navštevujete.

Súhlas a zmena podmienok používania 

Vstupom na Webové stránky, po zoznámení sa s Podmienkami používania potvrdzujete, že ste si ich prečítali, pochopili ich a bez výhrad ste prijali Podmienky používania v znení všetkých zverejnených zmien, a že s nimi súhlasíte. 

Spoločnosť Nestlé si Vás dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že si vyhradzuje právo tieto podmienky upravovať podľa svojho uváženia a zverejňovať upravené Podmienky používania na Webových stránkach. Preto Vám spoločnosť Nestlé odporúča tieto Podmienky používania pravidelne kontrolovať a zoznamovať sa so všetkými zmenami.

Povolené užitie

Majte na pamäti, že všetko použitie a príspevky (obrázky, videá) nesmie mať zakázanú povahu alebo nesmie byť protizákonné.

Vyvarujte sa:

  • akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol znamenať porušenie súkromia (vrátane nahrávania informácií o súkromí bez súhlasu zainteresovanej osoby), alebo iných zákonných práv jednotlivcov;
  • používania Webovej stránky na očierňovanie alebo krivé obvinenie Nestlé, jej zamestnancov alebo iných jednotlivcov, alebo podobného konania, ktoré by znamenalo stratu dobrého mena Nestlé;
  • presúvania takých súborov, ktoré obsahujú vírusy a môžu spôsobiť poškodenie vlastníctva Nestlé alebo vlastníctva iných jednotlivcov;
  • zverejnenia alebo nahrávania akýchkoľvek neautorizovaných materiálov na Webové stránky vrátania tých, ktoré by mohli spôsobiť nepríjemnosti alebo hanobenie Nestlé alebo systémov a bezpečnostných sietí tretích strán, nactiutŕhanie, rasizmus, neslušnosť, vyhrážky, pornografiu či iné protiprávne jednanie;
  • prepojovania Webových stránok akýmkoľvek spôsobom poškodzujúcim dobré meno a povesť Nestlé s inou webovou (internetovou) stránkou;
  • skresľovania či upravovania obsahu Webových stránok, používania obsahu Webových stránok nedovoleným spôsobom.  

Súhlasíte s tým, že nebudete používať akékoľvek materiály či služby z Webových stránok spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek národný či medzinárodný právny predpis či medzinárodnú zmluvu, alebo tieto Podmienky používania Webových stránok.

Nestlé má právo z Webových stránok odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý bude považovať za protizákonný alebo ohrozujúci bezpečie.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné informácie alebo materiály zaslané na Webové stránky podliehajú politike Nestlé o súkromí a ochrane osobných údajov

Nestlé plne rešpektuje právo na ochranu súkromia.

Nestlé sa vždy usiluje o to, aby jeho konanie bolo v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Spracúvanie osobných údajov bude vždy prebiehať výhradne s Vaším súhlasom.

Vaše údaje bude spracúvať spoločnosť Nestlé v postavení prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľa (zoznam sprostredkovateľov tu).

Práva duševného vlastníctva

Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva obsiahnuté vo všetkých textoch, obrázkoch a iných materiáloch na Webových stránkach sú majetkom Société des Produits Nestlé S.A., resp. Nestlé alebo iného výslovne uvedeného vlastníka.

Môžete reprodukovať ukážky či úryvky z Webových stránok na súkromné (nekomerčné) využitie za predpokladu, že neporušíte autorské práva, či iné práva duševného vlastníctva a/alebo iné vlastnícke práva a za predpokladu, že na týchto reprodukciách bude uvedená nižšie uvedená poznámka o autorských právach. Žiadnu reprodukciu akejkoľvek časti Webových stránok nesmiete predávať alebo distribuovať na účely obchodného zisku, ani ich nesmiete upravovať alebo zahrnúť do akéhokoľvek iného diela, publikácie alebo webovej stránky.

Ochranné známky, logá, znaky a servisné značky (spoločne „ochranné známky“) zobrazené na Webových stránkach patria Société des Produits Nestlé S.A. Nič, čo sa nachádza na Webovej stránke, sa nesmie chápať ako uznanie povolenia alebo práva použiť ktorúkoľvek z ochranných známok zobrazených na Webových stránkach. Akékoľvek použitie/zneužitie ochranných známok zobrazených na Webových stránkach alebo v rámci ľubovoľného obsahu na Webových stránkach, s výnimkou prípadov stanovených v týchto Podmienkach používania, je prísne zakázané. Návštevníkom stránok Nestlé oznamuje, že bude dôsledne a rázne dbať na dodržanie práv duševného vlastníctva v plnom rozsahu poskytnutom právnym poriadkom, vrátane trestného stíhania za závažné porušenie zákona.

Všetky príspevky alebo materiály neosobného charakteru, ktoré posielate elektronickou poštou (e-mailom) alebo iným spôsobom na Webové stránky, vrátane akýchkoľvek údajov, otázok, poznámok, návrhov a iných podobných materiálov sa nepovažujú ani nebudú považovať za dôverné ani súkromné. Čokoľvek prenášate alebo posielate, sa stáva vlastníctvom Nestlé a môže sa použiť na rôzne účely, vrátane, ale nie výlučne, rozmnožovania, poskytovania informácií, ich prenosu, publikovania, vysielania a preposielania. Používaním Webových stránok dávate s uvedeným svoj neodvolateľný súhlas. Okrem toho používaním Webových stránok dávate svoj neodvolateľný súhlas s tým, že akékoľvek nápady, výtvarné diela, vynálezy, vývojové trendy, návrhy alebo koncepty obsiahnuté v ktoromkoľvek príspevku, ktorý pošlete na Webové stránky, môže Nestlé použiť na akékoľvek účely (vrátane, ale nie výlučne, vývoja, výroby, propagácie a predaja výrobkov na trhu). Za žiadne takéto použitie nepatrí finančné ocenenie v prospech osoby alebo strany, ktorá poskytla informácie, nápady, diela, návrhy alebo akékoľvek iné podobné materiály a obsah. Samotným poskytnutím tiež zaručujete, že poskytnuté materiály/obsah vlastníte, že tieto materiály/obsah nie sú urážlivé a že ich použitie zo strany Nestlé neporuší práva žiadnej tretej strany. Spoločnosť Nestlé nie je zaviazaná poskytnuté informácie použiť.

Presnosť a úplnosť informácií

Nestlé sa snaží o zverejňovanie presných informácií a straní sa uvádzania zavádzajúcich informácií. Návštevou Webových stránok však beriete na vedomie, že Webové stránky sú poskytované bez akýchkoľvek záruk.

Pokiaľ by sa ukázalo, že napriek snahy Nestlé sú zverejnené informácie nepresné či neúplné, súhlasíte s tým, že Nestlé nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s užitím takých informácií či so spoľahnutím sa na také informácie, a to v rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom.

Berte prosím na vedomie, že akékoľvek spoliehanie sa na informácie/údaje uvedené na webových stránkach Nestlé je na Vaše vlastné riziko. Súhlasíte s tím, že ste sami plne zodpovedný za vyhodnotenie týchto informácií.

Nestlé nezodpovedá za škody priame (poškodenie počítača) nebo nepriame (strata zisku), ktoré by Vám prípadne vznikli v dôsledku používania Webových stránok či informácií z Webových stránok.

Webové stránky môžu obsahovať odkazy, ktorými sa môžete dostať mimo sieť Nestlé. Nestlé neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah, presnosť nebo funkčnosť týchto webových stránok mimo siete Nestlé. Odkazy na napojenie sú poskytnuté v dobrej viere a Vy súhlasíte s tým, že nebudete činiť Nestlé zodpovedným za prípadné škody, ktoré by Vám vznikli užitím webových stránok (informácií na nich zverejnených).

Nestlé Vám dôrazne odporúča, zoznámiť sa a starostlivo si prečítať podmienky prevádzkovania na ostatných webových stránkach, ktoré navštívite.

Pokiaľ ste prevádzkovateľom stránok tretej strany a chcete sa pripojiť na stránky Nestlé, Nestlé nie je zodpovedné za tieto prepojenia, pokiaľ neuvediete presnú URL adresu domovskej stránky (bez prepojenia na nižšie úrovne). Prípadne pokiaľ sa prezentujete ako partner alebo zástupca Nestlé, nesmiete používať nastavenie obrazu („framing“) alebo podobné praktiky, a musíte zaistiť, aby sa  Webová stránka Nestlé otvárala do nového okna.

Kontaktujte nás

Tieto stránky sú prevádzkované spoločnosťou Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza. Ak máte dotaz alebo komentár ku stránkam, kontaktujte nás (i) emailom na: [email protected], (ii) telefonicky na tel.č.: 00 421 0800 135 135 alebo (iii) písomne na adrese Nestlé Slovensko s.r.o., Servis pre spotrebiteľov, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza.

Miestne určenie Webových stránok a rozhodné právo

Výrobky, materiály, ponuky a informácie ponúkané na týchto Webových stránkach Nestlé sú výhradne určené používateľom alebo zákazníkom v Slovenskej republike. Nestlé vyhlasuje, že výrobky a obsah týchto stránok nezodpovedajú iným trhom a ani nie sú pre ne vhodné.

V prípade Vášho záujmu sa informujte u miestneho distribútora o dostupnosti výrobkov na Vašom trhu. Výrobky uvedené na týchto stránkach sú výhradne vizuálne prezentácie a ako také nezodpovedajú skutočnej veľkosti, farebnosti obalu a pod.

Vy a Nestlé súhlasne vyhlasujeme, že akýkoľvek spor alebo nárok vzniknutý z použitia týchto Webových stránok alebo vzťahujúci sa na tieto Webové stránky sa bude riadiť slovenským právom a riešiť výhradne súdmi v Slovenskej republike.

 

Copyright © Nestlé, 2018

 

Späť na začiatok