Sort by
Sort by

Kľúčom k dobrému jedlu je kvalita surovín, pôdy a ekosystémov, v ktorých sú pestované.

Náš prístup k udržateľnému získavaniu surovín si kladie za cieľ pomôcť vytvoriť základy pre rozvoj regeneratívnych potravinových systémov. Veríme, že môžeme pomôcť transformovať poľnohospodárske produkčné postupy takým spôsobom, ktorý bude mať pozitívny vplyv na človeka, prírodu aj klímu.

Regeneratívne poľnohospodárstvo

Plán cesty k nulovým emisiám ukazuje, že takmer dve tretiny našich emisií skleníkových plynov pochádza z poľnohospodárstva. Z toho dôvodu je nevyhnutné sa týmito emisiami zaoberať.

Veľmi dôležitým krokom, ktorý podnikáme, je transformácia poľnohospodárstva na regeneratívny spôsob hospodárenia s pôdou – iniciatívy s neuveriteľným potenciálom na pomoc pri riešení klimatickej krízy a ochranu, zachovanie a obnovu prírodných zdrojov.

Čo je regeneratívne poľnohospodárstvo?

Regeneratívne poľnohospodárstvo je prístup, ktorý si kladie za cieľ zlepšiť zdravie a úrodnosť pôdy, rovnako ako ochranu vodných zdrojov a biodiverzity. Zdravšie pôdy sú schopné zachytiť vyššie množstvo uhlíka z atmosféry, sú odolnejšie voči dopadom klimatickej zmeny, majú lepšiu schopnosť zadržiavať vodu a môžu zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva, čo napomáha zvyšovať zisky a tiež zlepšovať bezpečnosť potravín.

Hlavné piliere regeneratívneho poľnohospodárstva

Snažíme sa o ochranu a zvyšovanie biodiverzity nad i pod zemou. Rast rastlín môže byť podporený väčším množstvom diverzifikovaných plodín, medzi ktorými sú vysádzané krycie plodiny či medziplodiny za súčasnej podpory lepšieho života hmyzu, pôdnych organizmov, vtáctva i ďalších zvierat.

suroviny květiny

Späť na začiatok