Sort by
Sort by

Podpora absolventov na trhu práce! Nestlé s partnermi zakladá Alianciu pre mladých na Slovensku.

Späť na Tlačové Správy
Bratislava,

Nezamestnanosť mladých zostáva i napriek zlepšeniu ekonomickej situácie v Európe vážnym problémom. Podľa prieskumu Nestlé, realizovanom na vzorke 500 mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, vnímajú tri štvrtiny opýtaných previazanosť štúdia a praxe ako nedostatočnú. K riešeniu tohto a ďalších súvisiacich problémov sa rozhodli prispieť i samotní zamestnávatelia – nadnárodné korporácie i menšie firmy – pridaním sa k celoeurópskej Aliancii pre mladých (Alliance for Youth).

„Mladí ľudia predstavujú našu budúcnosť. Situácia na trhu sa neustále mení, ale nezamestnanosť a nedostatočná motivácia tejto generácie má obrovské ekonomické a sociálne dopady na celý kontinent. Riešenie problému nemožno ponechať len na verejnom sektore. Úloha súkromného sektora je nezastupiteľná, a preto sme tu my s našimi partnermi, aby sme mladým ukázali smer a podali im pomocnú ruku na trhu práce," hovorí Torben Emborg, generálny riaditeľ spoločnosti Nestlé pre Českú a Slovenskú republiku.

Spoločnosť Nestlé je iniciátorom tejto unikátnej Aliancie, ktorá sa šíri krajinami Európy. Na Slovensku sa k Aliancii pre mladých pridalo 19 partnerských firiem, ktoré sa zaviazali aktívne podieľať na osobitných programoch pre mladých a poskytovať im rady a pracovné skúsenosti. To všetko úplne bezplatne. Partneri Aliancie do tohto úsilia zapoja svojich súčasných zamestnancov, ktorí sa stanú mentormi napr. v kariérnom poradenstve, alebo napríklad pri príprave na prijímací pohovor.  

V celej Európe sa v Aliancii spojilo viac ako 200 spoločností, ktoré sa spoločne zaviazali vytvoriť v nadchádzajúcich rokoch viac než 100 000 pracovných príležitostí pre mladých ľudí. Spoločnosť Nestlé v Českej republike a na Slovensku v minulom roku poskytla mladým už takmer 330 príležitostí a v Európe ďalších takmer 8 000. 

Správna iniciatíva 

Možnosť získať relevantnú prácu či stáž počas štúdia sa ukazuje ako problematický bod slovenského vzdelávacieho systému. Ako nedostatočnú ju v tomto zmysle hodnotilo 76 % opýtaných. Na riešenie tejto nepriaznivej situácie je potrebná efektívna spolupráca štátnej správy a podnikateľského sektora. 

Podporu Aliancii vyjadrili i predstavitelia verejných inštitúcií. „Projekty, ktoré podporujú absolventov škôl pri hľadaní práce v plnej miere podporujem. Ide o účinný boj s nezamestnanosťou a nedostatočnou pripravenosťou na trh práce -  tak stredoškolákov ako aj absolventov vysokých škôl. Čím viac podobných iniciatív vznikne, tým lepšie.“ komentoval vznik Aliancie štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš. 

Pozitívne vníma vznik Aliancie aj poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec: „Vznik Aliancie jednoznačne vítam. Mnoho mladých ľudí nemá po ukončení štúdia dostatok praktických zručností a  skúseností, ktoré zamestnávatelia od nich, ako od nových zamestnancov, očakávajú. Preto podporujem programy, ktoré môžu situáciu zlepšiť. Ponúknutá pomoc od firiem je výzvou pre všetkých, ktorí chcú túto šancu využiť."  

Chuť pracovať často nestačí

Z prieskumu vyplýva, že mladí majú snahu hľadať si prácu už počas štúdia alebo bezprostredne po ňom. Až 97% respondentov má dokonca najmenej jednu skúsenosť s hľadaním práce. Cieľom Aliancie je okrem poskytovania kariérneho poradenstva tiež ponúknuť pracovné pozície v rôznych odboroch. "Napríklad v Nestlé sme sa v rámci našej iniciatívy Nestlé needs YOUth zaviazali do roku 2016 poskytnúť v Českej republike a na Slovensku 540 príležitostí pre mladých vo veku do 30 rokov. Ponúkame uplatnenie v atraktívnych odboroch naprieč celou firmou - od výroby a vývoja, administratívy, predaja a marketingu až po financie. Podobné programy realizujú už dnes i naši partneri a v rámci Aliancie budeme môcť zdieľať naše skúsenosti a spolupracovať na tom, aby sme boli pri realizácii programov pre mladých ešte efektívnejší. Možnosti budú teda určite široké," upresňuje Torben Emborg.  

Výsledky prieskumu ďalej ukazujú, že celá štvrtina respondentov nepracuje vo svojom a dokonca ani v príbuznom odbore. I na túto skutočnosť plánujú členovia Aliancie prostredníctvom variabilnej ponuky pružne reagovať. 

Podľa údajov Štatistického úradu bolo v treťom štvrťroku 2015 nezamestnaných približne 101-tisíc mladých ľudí vo veku do 29 rokov, čo je približne jedna tretina z celkového počtu nezamestnaných. Je zrejmé, že aktivity v tejto  oblasti môžu prispieť k postupnému zlepšovaniu situácie. Cieľom novovznikajúcej Aliancie pre mladých je preto prinášať a postupne zlepšovať možnosti zvyšovania zamestnateľnosti mladých a ďalším rozširovaním počtu zapojených partnerov zlepšovať postavenie mladých na trhu práce na Slovensku i v celej Európe. 
 

O Aliancii pre mladých (Alliance for YOUth) 

Čo je Aliancia: 

Aliancia pre mladých je neformálne zoskupenie spoločností, ktoré svojimi individuálnymi a tiež koordinovanými aktivitami pomáhajú mladým ľuďom zlepšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce. Aliancia nemá formálne štruktúry, nemá vlastný administratívny aparát, nevyberá členské poplatky. Činnosť na dobrovoľnej báze koordinujú manažéri pre ľudské zdroje v jednotlivých firmách. Účasť v Aliancii je dobrovoľná a nie sú na ňu naviazané žiadne obchodné podmienky a záväzky. 

Východisková situácia: 

Nezamestnanosť mládeže patrí k najhorším dôsledkom hospodárskej krízy v Európe. Dopadá na mladých ľudí a ich rodiny a má zásadné ekonomické a sociálne dôsledky pre budúcnosť Európy. Riešenie tohto problému nemožno ponechať na verejnom sektore, úloha biznisu je nezastupiteľná, a to najmä pri vytváraní príležitostí pre mladých ľudí na trhu práce. 

Spoločnosť Nestlé sa rozhodla spoločne so svojimi partnermi situáciu aktívne riešiť, a preto iniciovala založenie Aliancie pre mladých (Alliance for YOUth) v mnohých krajinách Európy i na Slovensku. 

Záväzky partnerov Aliancie:  

  • aktívne podporovať a propagovať programy pre mladých ľudí,
  • rozvíjať iniciatívy, ktoré poskytujú mladým ľuďom relevantné pracovné skúsenosti,
  • mobilizovať vlastných zamestnancov, aby sa zapojili do prípravy mladých na zamestnanie (napr. kariérne - poradenstvo, poradenstvo pri príprave na  prijímací pohovor atď.),
  • podieľať sa na aktivitách v rámci Nestlé needs YOUth v dopredu dohodnutom rozsahu,
  • dodržiavať lokálnu pracovno-právnu legislatívu pri realizácii všetkých programov a aktivít pre mladých ľudí. 

Partneri Aliancie pre mladých v SR (v abecednom poradí, k 18.2.2016):  

ADASTRA, s.r.o., Amrop Slovakia, s.r.o., BILLA s.r.o., Business Development s.r.o., Dell s.r.o., dm drogerie markt, s.r.o., Engage Hill s.r.o., EPIC, n.o., FM SLOVENSKÁ, s.r.o., IBM Slovensko, spol. s r.o., M. C. TRITON Slovakia, spol. s r.o., P. J. Servis, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Slovak Telekom, a.s., SLOVNAFT, a.s., SOITRON, s.r.o., TESCO STORES SR, a.s., TPA Horwath, s.r.o., a Nestlé Slovensko s.r.o. – zakladajúci člen. 

Tlačová správa