Sort by
Sort by

Nestlé se pridalo k signatárom Charty diverzity

Späť na Tlačové Správy
Bratislava,

Diverzita a inklúzia sú jedným z pilierov kultúry v Nestlé. Budovanie prostredia dôvery a rešpektu, ktoré je otvorené každému nezávisle na pohlaví, rase, farby pleti, národnosti, etnickom pôvode, náboženstve, svetonázore, zdravotnom stave, veku či sexuálnej orientácii, je prirodzenou súčasťou fungovania Nestlé. Spoločnosť sa rozhodla verejne prezentovať túto svoju filozofiu podpisom Charty diverzity, ktorú v Česku podpísalo už najmenej 70 zamestnávateľov.

„Diverzita je pre nás prirodzenou súčasťou firemnej kultúry. Naše značky sú globálne aj lokálne, a preto pracujeme v globálnych i lokálnych tímoch a táto pestrosť je tiež zakódovaná v našich hodnotách, v rešpekte k rozmanitosti, pestrosti, k ostatným aj sebe samým. Otvorená, tolerantná firemná kultúra prispieva k priateľskej a otvorenej pracovnej atmosfére a poskytuje bezpečný priestor pre nové nápady a rast,“ hovorí Pavel Moravec, riaditeľ HR&IS/IT Nestlé Česko a Slovensko.

Preukázateľné úspechy dosahuje Nestlé v Česku a na Slovensku v rodovej rovnosti. V najvyššom vedení má spoločnosť rovnaký počet žien a mužov a v oblasti odmeňovania je zhoda vo výške platov žien a mužov na úrovni 99,4 %. Flexibilná pracovná doba, skrátené pracovné úväzky, mentoring pre ženy na manažérskych pozíciách, rešpektovanie rodovej rovnosti nielen v odmeňovaní, ale tiež pri plánovaní nástupníctva sú hlavnými piliermi Gender Balance Acceleration plánu. Jeho cieľom je vytvárať inkluzívne prostredie pre rozvoj všetkých zamestnancov pri rešpektovaní ich individuálnych potrieb a zlaďovaní pracovného a súkromného života.

V minulom roku Nestlé verejne podporilo LGBTI Štandardy pre chovanie podniku Organizácie spojených národov (OSN). V tejto súvislosti spoločnosť vykonala kontrolu a revíziu interných smerníc tak, aby nedochádzalo k diskriminácii zamestnancov. Vo väčšine prípadov malo Nestlé túto oblasť pokrytú už pred verejnou podporou štandardov OSN.

Podpis Charty diverzity neznamená pre Nestlé zmenu filozofie riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Vyjadruje záväzok, že spoločnosť bude pokračovať v rozvoji inkluzívneho prostredia, ktoré umožňuje podporovať rozvoj a využívanie plného potenciálu všetkých talentov. Zároveň vysiela signál, že spoločnosť považuje za samozrejmú povinnosť jednať so všetkými ľuďmi rovnocenne, podľa rovnakých pravidiel a rešpektovať ich osobné potreby.

Zároveň by sme týmto krokom chceli podporiť i ďalšie firmy, ktoré zatiaľ otáľajú alebo váhajú s podporou diverzity vo svojej spoločnosti, aby urobili ten pomyselný krok a prispeli ku kultivácii pracovného prostredia a spoločenského vnímania rôznorodosti v Českej republike.

Európska Charta diverzity, v ktorej sa poprední zamestnávatelia hlásia k záväzku rozvíjať všeobecne tolerantné pracovné prostredie oficiálne odštartovala v Česku v roku 2014. Chartu podporuje Európska komisia (DG Justice) a v ČR bola uvedená pod záštitou MPSV a Úradu vlády. Charta diverzity je dobrovoľným záväzkom firiem, zamestnávateľov alebo miest, obcí či štátnych alebo verejnoprávnych inštitúcií. V Európe ju podpísalo už viac ako 10 000 zamestnávateľov, čo reprezentuje približne 15 miliónov zamestnancov. Charta vychádza z predpokladu, že je v ekonomickom záujme spoločností budovať firemnú kultúru, ktorá je profesijne otvorená každému, nezávisle na pohlaví, rase, farbe pleti, národnosti, etnickom pôvode, náboženstve, svetonázore, zdravotnom stave, veku, či sexuálnej orientácii. V ČR sa k Charte diverzity doposiaľ pripojilo – vrátane nových signatárov - takmer 70 zamestnávateľov, čo predstavuje necelých 200 000 zamestnancov. BpS - Byznys pro společnost je ako koordinátor Charty diverzity členom európskej platformy Chárt diverzity, v ktorej sa darí spolupracovať s členskými štátmi EÚ a s Európskou komisiou a rozvíjať prístup zamestnávateľov k diverzite a inklúzii na pracovisku.


Kontakt pre médiá:
Robert Kičina, manažér pre korporátnu komunikáciu,
+420 724 420 148, [email protected]


Nestlé Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred viac ako 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atď. a v závode Krupka chladené a mrazené vegetariánske pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na www.nestle.sk