Sort by
Sort by

Malé projekty občanov na ochranu vôd získajú podporu takmer 30 000 EUR

Späť na Tlačové Správy
Praha,

Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko vyhlásila druhý ročník programu Nestlé pre vodu v krajine. Je zameraný na zvýšenie záujmu ľudí o vodu a zlepšenie životného prostredia ochranou vodných prvkov a zdrojov. Vybrané projekty budú podporené finančnou sumou v celkovej výške 29 000 eur.

Voda je atraktívnym prvkom v mestskom aj vidieckom prostredí. Studne, fontány a jazierka dodávajú mestám aj menším obciam charakteristický ráz. Popri riekach a potokoch vznikajú čoraz obľúbenejšie priestory pre peších, korčuliarov aj cyklistov. Výzvou súčasnosti je aj adaptácia krajiny na klimatické zmeny, ktorá súvisí aj s efektívnou ochranou vodných zdrojov a ich manažmentom.

"Nestlé si uvedomuje, že pre nás, ako výrobcu potravín, je zodpovedné hospodárenie s vodnými zdrojmi bezpodmienečnou nutnosťou. Z tohto dôvodu podporujeme aktívny prístup rôznych organizácií, komunít a širokej verejnosti v tejto oblasti. Voda a jej dostupnosť parí k základným prioritám, na ktoré sa na našom trhu i celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné a udržateľné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value"),“ upresnila Jana Blecherová zo spoločnosti Nestlé.

Cieľom programu je zvýšiť účasť miestnych komunít na starostlivosti o vodné zdroje a prvky a podporiť šetrné hospodárenie s vodou v krajine aj v budovách. Uzávierka prijímania žiadostí je 7. februára 2014.

„Program kladie dôraz na aktívnu účasť verejnosti a dobrovoľníkov na aktivitách projektu – od etapy plánovania, cez realizáciu až po následnú starostlivosť o vytvorené priestory a prvky. Zároveň je nevyhnutnou súčasťou spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, a tiež s odborníkmi a miestnymi autoritami,“ hovorí Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis. 

O podporu z programu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti ochrany životného prostredia, kluby turistov či rybárske zväzy. Žiadateľom môžu byť aj všetky školy, samosprávy miest a obcí, ako aj nimi zriadené subjekty, ako napríklad centrá voľného času, zariadenia pre seniorov, správcovia zelene a podobne.

Z programu je možné získať finančné prostriedky napr. na ochranu a obnovu studničiek, prameňov vody a úpravu ich okolia, čistenie brehov a nábreží vodných tokov, revitalizáciu a doplnenie brehových porastov, obnovu a ochranu mokradí a malých vodných plôch. Okrem toho je možné finančné prostriedky použiť na vybudovania udržateľného manažmentu dažďovej vody, ako napríklad na vybudovanie dažďových záhrad, zberných jazierok, odvedenia vody do vsaku a podpory infiltrácie vody cez priepustné povrchy. Finančná podpora sa sústreďuje aj do úspory vody v budovách, technických opatrení na zníženie spotreby úžitkovej aj pitnej vody vo verejných budovách, školách a škôlkach. Súčasťou projektov môžu byť aj informačné kampane a vzdelávacie aktivity pre miestnu verejnosť o ochrane vody a jej efektívnom manažmente.

„V tomto ročníku programu predpokladáme podporu pre 10 – 12 projektov, na ktoré je určených spolu 29 000 eur. Maximálna výška grantu je 2 500 eur,“ dodáva Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis. Podporené projekty budú zverejnené vo februári  2014 a ich realizácia  prebehne od marca do konca októbra 2014.

V pilotnom ročníku programu získalo podporu 5 projektov v celkovej sume 8 500 eur, ktoré boli realizované od júna do konca novembra 2013.

Viac informácií:

Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis, 0949 266 151, [email protected].

Tlačová správa