Sort results by
Sort results by

Princípy spoločnosti Nestlé

 

Zásady podnikania spoločnosti Nestlé sú základom kultúry našej spoločnosti. Už od časov Henriho Nestlé stavíme náš podnik na princípe, že nestačí iba dodržiavať všetka príslušne právne opatrenia a zaistiť, aby všetky naše činnosti boli udržateľné, ale okrem toho musíme byť prínosom pre spoločnosť. V Nestlé tomu hovoríme vytváranie zdieľanej hodnoty. Nasledujúce zásady podnikania sú napojené na podrobnejšie zásady, politiky, normy a smernice.

Pre Nestlé je dodržiavanie pravidiel viac ako odškrtávanie položiek na zozname. Naše zásady riadia naše činnosti každý deň, aj vtedy kedy je zákon miernejší alebo tam, kde žiadny použiteľný zákon vôbec neexistuje.

1.Výživa, zdravie a zdravý životní štýl

Naším kľúčovým cieľom je zvyšovať kvalitu života našich spotrebiteľov každý deň a všade tým, že budeme ponúkať možnosť zvoliť chutnejšie a zdravšie potraviny a nápoje a podporovať zdravý životný štýl. Vyjadrujeme to prostredníctvom našej firemnej téze „Good Food, Good Life“ („dobré potraviny pre dobrý život“).

2.Zaistenie kvality a bezpečnosti výrobkov

Všade na svete predstavuje názov Nestlé prísľub spotrebiteľom, že výrobok je bezpečný a má vysoký štandard. Politika kvality (pdf, 2,7MB)

3.Komunikácia so spotrebiteľmi

Zaväzujeme sa k starostlivej a spoľahlivej spotrebiteľské komunikácii, ktorá spotrebiteľom umožňuje uplatňovať ich právo na poučenú voľbu a podporuje zdravé stravovanie. Rešpektujeme súkromie našich spotrebiteľov.  Zásady komunikácie Nestlé so spotrebiteľmi (pdf, 0,4MB)

4.Ľudské práva a naša podnikateľská činnosť

Plne podporujeme hlavné zásady Dohody OSN „UN Global Compact“ o ľudských právach a práci a usilujeme o to byť príkladom dobrých postupov v oblasti ľudských práv a pracovných síl vo všetkých našich podnikateľských aktivitách.

5.Vedenie a osobná starostlivosť

Náš úspech je založený na našich ľuďoch. Chováme sa k sebe s úctou a dôstojnosťou a očakávame, že každý bude presadzovať zmysel pre osobnú starostlivosť. Najímame kompetentných a motivovaných ľudí, ktorí rešpektujú naše hodnoty, poskytujeme rovné príležitosti k ich rozvoji a postupu, chránime ich súkromie a netolerujeme žiadne formy obťažovaní alebo diskriminácie. Kódex obchodného chovania spoločnosti Nestlé (pdf, 0,1MB)

6.Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zaväzujeme sa k prevencii nehôd, zranenia a nemocí súvisiacich s pracou a k ochrane zamestnancov, dodávateľov a ďalších, zapojených do hodnotového reťazca. Politika v oblasti bezpečnosti práce, zdraví a životného prostredia (pdf, 0,1MB)

7.Vzťahy s dodávateľmi a partneri

Požadujeme, aby naši dodávatelia, agenti, subdodávatelia a ich zamestnanci konali čestne, s integritou a slušne a aby dodržiavali naše pevné a trvalé štandardy. Podobne sme zodpovední voči našim vlastným zákazníkom. Kódex pre dodávateľa Nestlé (pdf, 2,9MB)

8.Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Prispievame k zlepšeniu kvality poľnohospodárskej výroby, sociálneho a ekonomického postavenia farmárov, komunít vidieka a výrobných systémov, aby boli viac ekologicky udržateľné. Správa o spoločenské zodpovednosti Nestlé v ČR a SR (pdf, 4,6MB)

9.Ekologická udržateľnosť

Zaväzujeme sa k ekologicky udržateľným podnikateľským postupom. Vo všetkých štádiách životného cyklu výrobku sa snažíme používať prírodné zdroje efektívne, dávať prednosť používania udržateľne riadenie obnoviteľných zdrojov a smerovať k minimalizácii odpadu. Viac ospoločenskej zodpovednosti Nestlé v ČR a SR: https://www.nestle.cz/nestle-pro-spolecnost/ekologicka-udrzitelnost 

10.Voda

Zaväzujeme sa k udržateľnému využívaní vody a k stálemu zlepšovaniu vodného hospodárstva. Uvedomujeme si, že svet čelí rastúcim výzvam pokiaľ ide o dostupnosť vody, a že starostlivé hospodárstvo so svetovými zdroji zo strany všetkých užívateľov vody je absolútnou nutnosťou. Viac o spoločenskej zodpovednosti Nestlé v ČR a SR: https://www.nestle.cz/cs/nestle-pre-spolocnost/ekologicka-udrzatelnost/energia-a-voda