Čo je to ten Kódex Svetovej zdravotníckej organizácie?

Medzinárodný kódex marketingu náhrad materského mlieka je súborom odporučení pre členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization, WHO) vytvorených pre reguláciu obchodovania s náhradami materského mlieka, fľaškami a cumlíkmi.

Vznikol v roku 1981 ako odpoveď na obavy ohľadne obchodovania s náhradami materského mlieka v rozvojových krajinách.

Ako bol vytvorený?

Kódex bol prijatý v máji 1981 rozhodnutím Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (the World Health Assembly, WHA), ktoré je rozhodovacím orgánom Svetovej zdravotníckej organizácie. Tomu predchádzali konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane vlád, agentúr OSN, zástupcov občianskej spoločnosti a výrobcov detskej výživy.

Prečo bol tento kódex vytvorený?

Cieľom kódexu je „zaistiť bezpečnú a adekvátnu výživu pre dojčatá pomocou propagácie a podpory dojčenia a, pokiaľ to je nevyhnutné, zaistením správneho využívania náhrad materského mlieka na základe dostatočnej informovanosti a prostredníctvom vhodného uvádzania na trh a distribúcie“.

Je dôležité poznamenať, že kódex uznávania legitímnej úlohy náhrad materského mlieka v prípade, že dojča nie je kojené.

Má kódex povahu zákona?

Nie. Kódex je súborom doporučení pre členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie.

Konštatuje, že vlády jednotlivých štátov by mali princípy a ciele v ňom obsiahnuté uskutočniť legislatívnymi či inými prostriedkami.

Ako Nestlé zmenilo svoje obchodné praktiky potom, čo bol kódex prijatý?

Poučili sme sa z našich skúseností a uznávame našu zodpovednosť ísť ďalej, než išli marketingové štandardy v minulosti. Neustále sa snažíme naše aktivity zlepšovať a naše snahy boli i verejne uznané.

Dodržuje Nestlé tento kódex?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je na vládach štátu, aby definovali spôsoby zavádzania kódexu vo svojich krajinách. Preto všade na svete dodržujeme tento kódex v rozsahu, v akom je zavedený národnými vládami v jednotlivých krajinách.

V 152 krajinách sveta, ktoré sú považované za rizikové z hľadiska dojčenskej úmrtnosti a podvýživy, dodržujeme naše vlastné striktné pravidlá vychádzajúce z kódexu, alebo národnej regulácie, podľa toho, ktoré sú prísnejšie.

Je to nevyhnutné, pretože mnoho rizikových krajín ešte kódex úplne nezaviedlo. Podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie do roku 2011 iba 37 zo 199 členských štátov zaviedlo zákony reflektujúce tieto odporúčané následné opatrenia.