Emisie a odpady

Nulový odpad

Všetky naše závody mali stanovený dôležitý cieľ pre rok 2013, ktorým bolo dosiahnuť nulový odpad na skládke. Závody túto úlohu úspešne splnili, čo znamená, že všetok vzniknutý odpad je recyklovaný alebo energeticky využitý. V súčasnej dobe prebieha projekt, ktorého cieľom je aj tento zvyškový odpad trvalo znižovať.

Boj proti plytvaniu potravinami

je pre Nestlé stále aktuálnejšia téma, snažíme sa najmä predísť vzniku potravinového odpadu a zamedziť plytvaniu potravinami naprieč celým reťazcom. Prioritná je pre nás oblasť výroby (už spomínaný nulový odpad na skládke), dôležitá je ale aj voľba vhodných obalov, ktoré chránia potraviny pred znehodnotením. Rozširujeme ponuku formátov našich výrobkov, aby si spotrebiteľ mohol vybrať vhodnú porciu pre rôzne príležitosti. Cestou optimalizácie firemných plánovacích procesov znižujeme podiel pomalšie predajných zásob, ale aj tak môže vo výnimočných prípadoch dôjsť k neočakávanému prebytku potravín. Tieto situácie riešime darovaním potravín tým, ktorí to potrebujú v spolupráci s charitatívnymi organizáciami.

Oblasť logistických služieb

má cieľ znížiť celkové emisie CO2 do roku 2015 o 20 % (v porovnaní s rokom 2009). Táto úloha je o to ťažšia, že Nestlé v ČR a SR nevlastní prepravné služby ani neprevádzkuje skladové centrum, a musíme teda pôsobiť na našich dodávateľov. Spoločne s nimi zvyšujeme vyťaženosť áut, využívame lodnú dopravu, zvyšujeme podiel železničnej prepravy a zvyšujeme podiel áut s vyššími emisnými triedami. Sme na správnej ceste – v roku 2013 sme dosiahli zníženie emisií CO2 (oproti 2009) o 17 %.