Sort results by
Sort results by

Naši zamestnanci

Zamestnanci sú pre Nestlé najdôležitejším aktívom, a preto využívame systém plánovania kariéry prepojený so vzdelávaním.

Systém riadenia ľudských zdrojov sa opiera o plánovanie cieľov a rozvoja, o každoročný hodnotiaci proces, o vyhľadávanie talentov, o plánovanie následníctva a rozvoja kariéry. Nestlé ako globálna spoločnosť umožňuje aj medzinárodný kariérny rast. Vzdelávanie, okrem kurzov povinných zo zákona, využíva k individuálnemu rozvoju rad prístupov – od podpory rozvíjania skúseností na pracovisku alebo v tímoch cez výukové moduly pripravované pre Nestlé až po externé školenia vrátane využitia programov medzinárodného tréningového centra Nestlé vo švajčiarskom meste Rive Reine.

Nestlé a ja

Tento celosvetový anonymný prieskum názorov zamestnancov poskytuje vedeniu firmy spätnú väzbu o vnímaní mnohých aspektov nášho podnikania, riadenia a starostlivosti o zamestnancov.

Jeho výsledky sú vyhodnotené externou spoločnosťou a na ich základe vznikajú tímy, ktoré sa zaoberajú hľadaním ciest k zlepšeniu. Príkladom takejto úspešnej aktivity je zavedenie procesu čo najľahšej integrácie pracovníčok po materskej dovolenke alebo dôraz na podporu kultúry koučovania.