Sort by
Sort by

Podnikáme zodpovedne

Náš prístup k podnikaniu a spoločenskej zodpovednosti

V Nestlé zdieľame presvedčenie, že základom pre náš podnikateľský úspech musí byť riadenie činností spôsobom, ktorý zodpovedá najvyšším štandardom podnikateľského správania a prísnym požiadavkám udržateľnosti životného prostredia. Zámerom Nestlé je však ísť ešte ďalej, nad rámec udržateľnosti, a vytvárať hodnotu pre spoločnosť, v ktorej pôsobí, a taktiež pre svojich akcionárov. Toto nazývame „vytváranie zdieľanej hodnoty“. Nestlé sa zameriava pri vytváraní hodnoty na tri oblasti: výživu, hospodárenie s vodou a rozvoj vidieka, ktoré sú potrebné na dosiahnutie obchodného úspechu a aj na riešenie ťaživých sociálnych potrieb.

Torben Emborg
generální ředitel Nestlé Česko a Slovensko

 
Naše poslanie

Inšpirovaní vedeckým prelomom dosiahnutým naším zakladateľom Henrim Nestlém, vedení našimi hodnotami a výživou neustále na pamäti, pracujeme bok po boku s našimi partnermi na tom, aby sme zlepšovali kvalitu života a prispievali k zdravšej budúcnosti.

Naše ambície

Stanovili sme si tri ústredné ciele, ktorými sa bude riadiť naše úsilie pri dosahovaní záväzkov pre rok 2020 a v podpore naplnenia Cieľov udržateľného rozvoja OSN.

Color Box Html
jednotlivci a rodiny

Pomôcť 50 miliónom detí viesť zdravšie životy

Color Box Html
naše komunity

Pomôcť zlepšiť živobytie 30 miliónom ľudí v komunitách priamo spojených s našimi činnosťami

Color Box Html
planéta

Usilovať o nulový dopad našich prevádzok na životné prostredie