Značenie výrobkov

Na úrovni Slovenskej republiky sú základné požiadavky na označovanie všetkých potravín stanovené zákonom č. 152/1995 Z. z., o potravinách a tabakových výrobkoch a príslušnými sprievodnými vyhláškami. Vzhľadom k tomu, že sme súčasťou Európskej únie, vzťahujú sa na nás príslušné európske právne predpisy. Výrobky vyrobené po 13. decembri 2014 musia byť tak isto označené v súlade s požiadavkami Nariadenia 1169/2011/EC.

Informácie na obaloch potravín sú uvádzané s cieľom poskytnúť spotrebiteľovi zrozumiteľné, viditeľné, čitateľné a nezmazateľné informácie, ktoré nesmú spotrebiteľov uvádzať do omylu. Na obaloch potravín musia byť uvedené povinné údaje ako napr. názov výrobku, zloženie, dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum použiteľnosti, údaj o množstve, zvláštne podmienky uchovávania potravín alebo použitia, pokiaľ to charakter potraviny vyžaduje, adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku zodpovedného za výrobok na trhu, alebo dovozcu, výživové údaje (tu je výnimka - povinné uvádzanie výživových údajov od roku 2016).