Sort by
Sort by

Výrobky Nestlé vo svete

Je kvalita výrobkov Nestlé rovnaká po celom svete?

Kvalita a bezpečnosť je najvyššou prioritou Nestlé. To sa týka všetkých našich výrobkov po celom svete, od potravín a nápojov až po systémy a služby, ktoré poskytujeme.

Aby sme zaistili kvalitu a bezpečnosť každého nášho výrobku, máme v Nestlé zavedený globálny systém riadenia kvality (Quality Management System), vďaka ktorému garantujeme bezpečnosť potravín a súlad so štandardmi kvality. Náš interný systém riadenia kvality je pravidelne nezávisle auditovaný a certifikovaný, aby bol zaistený súlad s internými štandardmi, normami ISO, legislatívou i ďalšími regulačnými požiadavkami.

Je rozdiel medzi zložením výrobkov „na západe“ a u nás? Používate pre výrobky na našom trhu lacnejšie a horšie ingrediencie?

Ľudia majú v rôznych krajinách rôzne, vzájomne odlišné chute, stravovacie zvyky, preferencie, dané mnohými faktormi a tradíciami. Zvlášť sa to týka tradičných značiek (napr. MARGOT alebo CARPATHIA) ale i u medzinárodných značkách (napr. NESCAFÉ) sa preferovaná chuť líši.

To všetko nie je otázkou horšej či lepšej kvality resp. horších či lepších ingrediencií – kvalita musí byť vždy špičková, ale zároveň výrobky rešpektujú chuťový profil u tej či onej kategórie výrobkov v danej krajine.

Používame metódu prieskumu preferencií tzv. 60/40+, pri nej pri tzv. slepých testoch sú skúmané spotrebiteľské preferencie nášho výrobku oproti konkurenčnému apod. Dôležité pri teste 60/40+ je, aby 60% spotrebiteľov či viac dalo v slepom teste (tj. bez znalosti obalu a identifikácie výrobcu) prednosť nášmu výrobku. Zistenia z týchto prieskumov sú impulzom pre naše vývojové skupiny na závodoch pre zmenu receptúry tak, aby zodpovedala preferencii.

Sú výrobky Nestlé rovnaké po celom svete?

Nie sú. Nestlé podporuje svoje pobočky na trhoch, aby výrobky lokalizovali, aby rešpektovali miestne, oblastné a národné zvyky a chute, kultúrne a náboženské zvyklosti spotrebiteľov, rovnako ako ich kúpnu silu. Všetky výrobky musia byť v súlade s našimi požiadavkami na kvalitu, avšak môžu sa líšiť v zložení, receptúre, balení a značke.

Prečo nemôžem kúpiť určitý výrobok Nestlé u nás?

Lokálne zastúpenia spoločnosti Nestlé sami rozhodujú, či daný výrobok má potenciál byť úspešný na ich trhu vo vzťahu k spotrebným zvyklostiam, chuti a kultúrnemu dedičstvu. Rozhodnutie závisí na potenciálnej predajnosti. Pokiaľ je trh príliš malý alebo miestna distribúcia nemôže zaručiť predaj výrobku za dobrých podmienok, lokálne zastúpenie výrobok neuvedie na trh.