Sort by
Sort by

Default Page Title

Na úrovni České republiky jsou základní požadavky na označování všech potravin stanoveny zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a příslušnými prováděcími vyhláškami. Vzhledem k tomu, že jsme součástí Evropské unie vztahují se na nás příslušené evropské právní předpisy. Výrobky vyrobené po 13. prosinci 2014 musí být rovněž označeny v souladu s požadavky Nařízení 1169/2011/EC.

Informace na obalech potravin jsou uváděny s cílem poskytnout spotřebiteli srozumitelné, viditelné, čitelné a nesmazatelné informace, které nesmí spotřebitele uvádět v omyl. Na obalech potravin musejí být uvedeny povinné údaje jako např. název výrobku, složení, datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti, údaj o množství, zvláštní podmínky uchovávání potravin nebo použití pokud to charakter potraviny vyžaduje, adresa provozovatele potravinářského podniku odpovědného za výrobek na trhu, nebo dovozce, výživové údaje (zde je výjimka - povinné uvádění výživových údajů od roku 2016).