Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé chce do roku 2025 jen recyklovatelné a znovupoužitelné obaly

Back to Press releases
Apr 10, 2018

Nestlé dnes oznámilo ambici zajistit do roku 2025, že veškeré použité obaly budou recyklovatelné nebo znovupoužitelné. Cílem je, aby žádné obaly, včetně plastů, nekončily jako odpadky nebo na skládce. V České republice Nestlé již ušlo k tomuto cíli značnou cestu. Od roku 2013 nekončí žádný odpad z výroby na skládce, je buď recyklován (90 %) nebo energeticky využit (10 %). Nestlé se též aktivně podílí na místním systému třídění a recyklace odpadů EKO-KOM. V roce 2017 tak přispělo k snížení emisí CO2 o 9 712 tun CO2 ekv.

Nestlé chce pomoci, aby obalové materiály nekončily jako odpad v mořích, oceánech a řekách. Proto k tomuto závazku přistoupilo.

Generální ředitel Nestlé S.A., Mark Schneider, řekl: „Plastový odpad patří k nejzávažnějším problémům, kterým dnes svět v oblasti udržitelnosti čelí. Chceme nalézt lepší řešení pro snížení odpadu, jeho znovupoužití a recyklaci. Naší ambicí je dosáhnout 100 % recyklovatelných a znovupoužitelných obalů do roku 2025.“

Nestlé celosvětově se zaměřuje na 3 klíčové oblasti: eliminovat nerecyklovatelné plasty; podpořit použití lépe recyklovatelných plastů a eliminovat či snížit kombinované obalové materiály.

Nestlé si uvědomuje potřebu rozvoje cirkulární ekonomiky, chce proto:

• hrát aktivní roli ve vývoji dobře fungujících systémů sběru,  třídění a recyklace ve všech zemích, kde Nestlé podniká
• spolupracovat s obchodními partnery a profesními organizacemi na vývoji obalových řešení redukujících použití plastů, usnadňujících recyklaci a rozvíjejících nové způsoby eliminace plastových odpadů
• uvádět na plastových obalech informace o recyklaci, aby s nimi mohli spotřebitelé správně nakládat
• zvyšovat podíl recyklovaných plastů ve svých obalech, včetně 25%ního podílu v PET lahvích v Evropě do roku 2025 a tím podpořit trh s recyklovanými plasty.

Kontakt pro média:
Andrea Brožová, kontakt pro média, [email protected],  +420 724 420 148

Tisková zpráva

Article Type