Sort by
Sort by

CSR Ambassadors

Zpět na Tiskové Zprávy
Praha

Cílem projektu organizovaného Business Leaders Fórem a Podnikohospodářskou fakultou VŠE je propojit firmy s prostředím vysoké školy v oblasti společenské odpovědnosti. Tématem zpracováným spolu s Nestlé je analýza příležitostí spolupráce studentů a firem a doporučení, jakým způsobem se firmy mohou podílet na prevenci nezaměstnanosti absolventů škol.

Odborným garantem projektu je Ing. Alena Plášková, CSc. Pod jejím vedením týmy studentů v průběhu semestru zpracovávají zadání stanovená zapojenými firmami. Tento model umožňuje vysokoškolákům přímou spolupráci s podnikovou sférou. Získávají podrobné poznání aktuálních témat a zkušenosti s potřebami a přístupy firemního sektoru. Studenti společnostem nabízejí profesně nezatížený pohled, schopnost propojit a zpracovat informace a nalézt příklady úspěšných řešení v dané oblasti i v mezinárodním kontextu.

„Zaměření projektu nás okamžitě zaujalo. Plně se ztotožňuje s naší strategií v oblasti společenské odpovědnosti, kterou je vytváření sdílené hodnoty. Spoluprace s vysokoškoláky přinese naší společnosti konkrétní přínosy a studentům znalosti a zkušenosti z firemní praxe,“ uvádí Pavel Novák, vedoucí projektu na straně Nestlé.

Prvním cílem je zmapovat možnosti spolupráce firem a vysokých škol s popisem příležitostí pro obě strany. Z této analýzy by měl vzniknout srozumitelný návod, který by povzbudil zaměstnavatele k intenzivnějšímu zapojení studentů. Návazným tématem je vyhodnocení příčin nezaměstnanosti absolventů vysokého a středního školství u nás. Tato studie by měla nalézt odpovědi, jak mohou školy ve spolupráci s podnikovým sektorem zvýšit potenciál svých studentů pro budoucí  uplatnění na trhu práce. Vyvtvoření vhodných postupů by mělo přispět k prevenci nezaměstnanosti mladých lidí, která se stává problémem sdíleným řadou evropských států. První výsledky projektu CSR Ambassadors 2013 by měly být prezentovány v červnu tohoto roku.

Kontakt: [email protected], +420 261 322 542

Tisková zpráva